Świąteczny Konkurs Taneczny BOK_dance ONLINE

 

ORGANIZATOR:
Barlinecki Ośrodek Kultury
ul. Podwale 9
74-320 Barlinek
koordynator konkursu: Kamil Fabich,tel: 603 681 587

CELE:
- Prezentacja tańca jako pasji, cyklicznej twórczej pracy oraz formy wyrazu artystycznego barlineckich dzieci i młodzieży
- Promocja tańca w formule on-line jako możliwości rozwoju aktywności ruchowej i artystycznej w czasie izolacji epidemicznej
- Nagrodzenie prezentacji pod względem idei, kompozycji, techniki, muzyki ale przede wszystkim zabawy tańcem

REGULAMIN:
UCZESTNICY:
Konkurs dotyczy tylko i wyłącznie solistów z Gminy Barlinek i nie tylko ( nie muszą to być członkowie zespołów tanecznych), którzy

prezentują układ taneczny do muzyki świątecznej.
 Czas: 1 minuta
Kategorie wiekowe:
- do 8 lat
- 9-11 lat
- 12-14 lat
- powyżej 14
(decyduje rok urodzenia)

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Przesłanie nagrania drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2020 r. Nagranie

można umieścić jako plik lub za pomocą:
https://www.transfernow.net/pl/#sendFileToFriend
https://wetransfer.com/
W treści maila należy umieścić:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna

NAGRANIA:
- Występy mogą być nagrane w przestrzeni domowej lub otwartej przestrzeni
- Niedopuszczone są nagrania pochodzące z konkursów stacjonarnych innych organizatorów
- Wykonawcy muszą być dobrze widoczni

JURY:
- Prezentacje oceniać będzie komisja złożona z Dyrektor BOK oraz pracowników

NAGRODY:
- Dyplom dla każdego solisty
- Nagrody rzeczowe za zajęcie 1,2,3 miejsca

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- konkurs jest bezpłatny
- wyłonienie zwycięzców odbędzie się dnia 16.12.2020 r. – wyniki będą dostępne na stronie internetowej: www.bok.barlinek.pl,

fanpage: Barlinecki Ośrodek Kultury oraz zostaną przesłane drogą mailową
- Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane
- Kolejność prezentacji ustalana jest losowo

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesłanych nagrań

OŚWIADCZENIA
Zgłaszający oświadcza, że:
– dane podane w zgłoszeniu uczestników są prawdziwe i aktualne,
– zgłoszona prezentacja nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw osobistych odpowiada

Zgłaszający,
– wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnikaw związku z udziałem w Świątecznym Konkursie Tanecznym BOK_dance ONLINE  organizowanym przez Barlinecki Ośrodek Kultury we wszelkich zapowiedziach, ogłoszeniach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach,
– wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie Konkursu przez Organizatora dla potrzeb dokumentacji i prezentacji w mediach, a także prawo fotografowania prezentacji oraz uczestników,
– wyraża nieodpłatną, bezwarunkową i bezterminową zgodę na rejestrację prezentacji tanecznych podczas Konkursu w zakresie: rejestracji telewizyjnej, nadawania oraz reemisji, utrwalania, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci Internet, publicznego odtwarzania, wyświetlania.
– wyraża zgodę na przetwarzanie Barlinecki Ośrodek Kultury danych osobowych podanych w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Barlinecki Ośrodek Kultury
74-320  Barlinek, ul. Podwale 9 tel. 95 746 21 35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem ul. Paderewskiego 7,
74-320 Barlinek , tel.95 746 28 74, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Świątecznego Konkursu Tanecznego BOK_dance ONLINE organizowanego przez Barlinecki Ośrodek Kultury.
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), którą można wycofać w dowolnym momencie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
4.Okres przechowywania danych osobowych
Dane laureatów przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata od zakończenia konkursu tanecznego, po czym zostaną usunięte. Dane

pozostałych uczestników konkursu zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia konkursu tanecznego.
5.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
6.Odbiorcy danych osobowych
Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

plakat kamil

Dodatkowe informacje